Foreningens vedtægter

Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Vedtægterne omfatter foreningens formål og er en aftale indgået mellem foreningens medlemmer.

Vedtægterne angiver de spilleregler, som medlemmerne er enige om, skal være gældende for det fællesskab, som kort- og landmålingsteknikernes forening er.

Vedtægterne blev godkendt ved stiftelsen, og det er som udgangspunkt kun generalforsamlingen, der kan ændre dem igen.

KORT OG LANDMÅLINGSTEKNIKERNES FORENING

Foreningens love

§ 1. Navn og formål.

Foreningens navn er Kort- og Landmålingsteknikernes Forening.

Foreningens adresse er sekretariatets adresse.

Foreningen er en partipolitisk uafhængig forening tilsluttet Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Foreningens statsansatte medlemmer er tilsluttet Centralorganisationen af 2010 (CO10) og foreningens regions- og kommunalt ansatte medlemmer er tilknyttet FK-K: Forhandlingsfællesskabet.

Derudover deltager foreningen i udvalg m.m., som beskæftiger sig med relevante opgaver for foreningens medlemmer.

Foreningen udøver den af hoved- og centralorganisationer delegerede aftale- og forhandlingsret, samt den efter indgåede overenskomster og den i tjenestemandslovene fastsatte aftale- og forhandlingsret.

Foreningens formål er at sikre medlemmernes fælles økonomiske, sociale og faglige interesser, herunder at:

 • sikre alle Kort- og Landmålingsteknikere de bedst mulige løn- og ansættelsesforhold.
 • påvirke kort- og landmålingsteknikeuddannelsen, så den til enhver tid er den bedst mulige
 • påvirke eller sørge for relevante efteruddannelsesmuligheder, i form af kurser og lignende.
 • markedsføre kort-og landmålingsteknikere.

Foreningen kan, når det skønnes hensigtsmæssigt for dens formål, samarbejde med andre foreninger og organisationer.

§ 2. Medlemskab.

Adgang til optagelse har alle som har gennemgået en uddannelse som landmålingstekniker, korttekniker eller kort-og landmålingstekniker, elever som er i gang med en uddannelse som tekniker, samt personale ansat som tjenestemand, eller på tjenestemandslignende vilkår i Geodatastyrelsen (GST) og Styrelsen for dataforsyning og effektivisering (SDFE) i henhold til gældende aftale mellem centralorganisationerne.

Adgang til optagelse har alle ansatte der er omfattet af en kollektiv overenskomst, og som henvises til foreningen af hoved-og centralorganisationer.

Såfremt andre ønsker optagelse i foreningen afgør hovedbestyrelsen om de i overensstemmelse med foreningens formål, samt hoved- og centralorganisationernes vedtægter kan være medlem. Andre kan være personer der beskæftiger sig med GIS og Geodata, landmåling, hydrografisk opmåling, korthåndtering eller lignende fagrelateret funktion.

Som passive medlemmer kan optages personer som tidligere har været medlem af foreningen, herunder også tidligere organisationsdannelser, som har organiseret kort og landmålingsteknikere, og som enten på grund af pensionering, jobskifte med videre, ikke længere er aktiv inden for faget. Personer der ønsker at støtte foreningen med deres person, kan optages som støttemedlem på samme vilkår som passive.

§ 3. Indmeldelse.

Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet, eller foreningens kasserer, der foranlediger at kontingent bliver opkrævet, og at der sendes et eksemplar af foreningens vedtægter til den indmeldte.

§ 4. Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet eller formanden med 3 (tre) måneders varsel.

Medlemmer, der skifter ansættelsesområde eller fratræder på grund af alder, sygdom og lignende kan dog udmeldes straks. Udtrædende medlemmer har ikke krav på nogen del af erlagt kontingent, eller på foreningens øvrige midler.

Under en løbende eller truende konflikt eller ved varslet strejke eller lockout kan udmeldelse eller overflytning til passivt medlemskab ikke finde sted.

Indtræden på ny kan kun ske mod at betalt et kontingent, der svarer til 3 (tre) måneders ordinært kontingent. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.

§ 5. Udelukkelse.

Ved åbenbar modarbejdelse af foreningens formål og beslutninger, eller ved anden illoyal optræden, kan et medlem uden varsel udelukkes efter vedtagelse af foreningens enstemmige hovedbestyrelse.

Underretning om udelukkelse meddeles omgående per anbefalet brev til den udelukkede med angivelse af tidspunkt og årsag til udelukkelsen.

Hovedbestyrelsens afgørelse om udelukkelse kan af den udelukkede, inden 30 (tredive) dage, forlanges forelagt den førstkommende generalforsamling til behandling og endelig afgørelse. Den udelukkede skal have adgang til at udtale sig i sagen på denne generalforsamling.

Til generalforsamlingens beslutning kræves 2/3 flertal af de fremmødte.

Inden generalforsamlingens endelige afgørelse er vedkommendes medlemsret suspenderet, og for den tid betales ikke kontingent. Genoptagelse kan ske efter vedtagelse af en enig hovedbestyrelse, der fastsætter de nærmere betingelser.

Såfremt en udelukkelse er vedtaget på en generalforsamling, kan genoptagelse kun ske efter vedtagelse på en ny generalforsamling, der herefter fastsætter de nærmere betingelser. Til generalforsamlingens beslutning om genoptagelse kræves 2/3 flertal af de fremmødte.

Et udelukket medlem har ikke krav på nogen del af erlagt kontingent eller på foreningens øvrige midler.

§ 6. Økonomi.

Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12 xxxx.

Medlemskontingent erlægges forud pr. mdr.

Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 2 (to) måneder efter forfaldsdatoen pålægges et gebyr på ½ (halvdelen) af en måneds kontingent.

Udebliver nogen med kontingent for mere end 6 (seks) måneder, er hovedbestyrelsen berettigede til at slette medlemmer, samt for medlemmets regning at inddrive mellemværendet ved inkasso. Pågældende kan genoptages mod betaling af restancen, samt et gebyr på en måneds kontingent.

Kontingentfrihed kan af hovedbestyrelsen tilstås for kortere eller længere tid, når vedkommendes forhold efter hovedbestyrelsens skøn taler herfor.

I tilfælde af lovlig konflikt, hvor foreningen udbetaler støtte til konfliktramte, kan hovedbestyrelsen beslutte, at midlerne hertil op- kræves hos de medlemmer, der er i arbejde, gennem et ekstraordinært konfliktkontingent.

Fastsættelse af kontingent finder sted på den ordinære generalforsamling.

Passive medlemmer betaler 25 (femogtyve) % af det fastsatte kontingent, som afregnes kvartårligt.

Medlemmer under uddannelse til kort- og landmålingsteknikere er kontingentfrie.

Kontingentsatsen kan efter hovedbestyrelsens beslutning reguleres med samme procentsats som lønudviklingen i statens lønninger på skalatrin 12 sted-tillægssats II.

Reguleringen kan finde sted hvert år d. 1. januar.

Foreningens indtægter ved kontingent, gebyrer med videre anvendes til foreningens drift.

Kassereren udfører sammen med sekretariatet alle kasseforretninger.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab.

Snarest efter regnskabsårets udløb udarbejder kassereren årsregnskab og status.

Årsregnskabet skal revideres af 2 (to) medlemmer valgt af generalforsamlingen, samt af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Foreningen kan udbetale honorarer, diæter med videre i henhold til en af generalforsamlingens vedtagne vejledning.

Hovedbestyrelsen kan, til gavn for standen oprette særlige fonds med begrænsede formål. Hovedbestyrelsen fastsætter i særlige vedtægter regler for de enkelte fonds virke og administration.

7. Ledelse.

Foreningens ledes af en hovedbestyrelse (Hovedbestyrelsen) som består af en formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt de af sektionerne valgte Hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. § 11.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær kan ikke samtidig være valgt som sektionernes Hovedbestyrelses medlemmer.

Hovedbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, eller senest på første ordinære møde efter generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsen ansætter sekretariatets medarbejdere.

Hovedbestyrelsen udpeger en redaktør for medlemsbladet.

Hovedbestyrelsen udpeger efter indstilling fra sektionerne, tillidsrepræsentanter og medlemmer af samarbejdsudvalg.

Hovedbestyrelsen tager på foreningens vegne stilling til generelle aftaleresultater inden for stat, region og kommune, samt foranstalter i samarbejde med sektionerne, den daglige ledelse og sekretariatet at indgåede overenskomster og organisationsaftaler sendes til urafstemning blandt de berørte medlemmer.

Formanden repræsenterer foreningen og underskriver på dennes vegne.

Næstformanden indtræder i formandens sted, under dennes forfald, samt hvis formanden nedlægger sit mandat i valgperioden. Hvis formanden nedlægger sit mandat, vælger Hovedbestyrelsen blandt Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer en ny næstformand.

Hvis kassereren eller HB-sekretæren nedlægger sit mandat, vælger Hovedbestyrelsen blandt Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer en ny kasserer/HB-sekretær.

Sekretariatet fører referat over Hovedbestyrelsens møder og generalforsamling.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal dog mindst indeholde en bestemmelse om, at den daglige ledelse af foreningen, varetages af formand, næstformand, HB-sekretæren og kasserer.

§ 8. Sektioner.

Foreningens medlemmer danner følgende sektioner, hvortil medlemmerne henføres, alt efter hvor man til enhver tid er ansat.

1 (en) sektion for offentlig ansatte

1 (en) sektion for privatansatte med videre

Ledige henføres til den sektion, hvor de sidst har haft beskæftigelse.

Såfremt ledige medlemmer endnu ikke har været i beskæftigelse henvises de efter beslutning af den daglige ledelse til den sektion de selv ytrer ønske om.

Medlemmer under uddannelse henføres ikke til en sektion.

Arbejdet i sektionerne ledes af de af sektionerne valgte repræsentanter til foreningens hovedbestyrelse.

Sektionerne udarbejder selv deres forretningsorden, der dog mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan sektionens ledelse skal være sammensat, samt hvordan og hvornår valg skal finde sted.

Sektionerne kan hvis de skønner det hensigtsmæssigt oprette arbejdspladsrettede og/ eller geografiske faglige klubber.

Forretningsorden for sektionerne skal godkendes af foreningens hovedbestyrelse.

Snarest efter regnskabsårets afslutning, udarbejder hver sektion et regnskab, som skal godkendes af foreningens hovedbestyrelse.

§ 9. Aftale- og forhandlingsret.

Foreningen udøver den af hoved- og central-organisationer uddelegerede aftale-og forhandlingsret.

Faglige spørgsmål, der alene berører en enkelt sektion, skal af hovedbestyrelsen delegeres til den enkelte sektion, som enten alene eller sammen med en, af HB udvalgt person. Dette kan ske engang for alle, eller i hvert enkelt tilfælde.

Resultatet af sådanne forhandlinger skal forelægges i hovedbestyrelsen.

§ 10. Hovedbestyrelsesmøder.

Hovedbestyrelsesmøde afholdes normalt 4 (fire) gange om året, samt hvis formand eller mindst 4 (fire) hovedbestyrelsen medlemmer, eller hvis samtlige repræsentanter for en sektion ønsker det.

Møderne indkaldes og ledes jævnfør den fastsatte forretningsorden for hovedbestyrelsen.

På møderne behandles alle foreliggende sager, og det videre sagsforløb besluttes.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, med undtagelse af det i § 5 (fem) nævnte, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelig-hed, er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11. Valg.

Foruden de § 7 (syv) nævnte hovedbestyrelsesmedlemmer, vælges på generalforsamlingen 2 (to) revisorer og 2 (to) revisorsuppleanter.

Valgene på generalforsamlingen gælder for 2 (to) år.

Hver af sektionerne vælger hvert 2. (andet) år minimum 2 (to) og maksimum 4 (fire) medlemmer til foreningens hovedbestyrelse. Derudover vælges efter sektionens skøn et antal suppleanter.

Sektionernes hovedbestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter vælges hvert 2. (andet) år, og tidsnok til, at der på generalforsamlingen kan gives meddelelse herom.

Genvalg kan finde sted.

Kun aktive medlemmer er valgbare.

§ 12. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Alle generalforsamlingsbeslutninger, bortset fra hvor andet er nævnt i vedtægterne, sker ved simpel stemmeflerhed. Stemmeret har alle fuldt betalende medlemmer.

Møderet har alle medlemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når indkaldelse og dagsorden er bekendtgjort på lovlig vis.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. (andet) år i ulige årstal i marts eller april måned, centralt i landet.

Indkaldelse med dagsorden, samt en kort skriftlig beretning fra formanden og kassereren skal være udsendt til medlemmerne, senest 14 (fjorten) dage før generalforsamlingens afholdelse, enten via foreningens medlemsblad eller ved direkte udsendelse.

Revideret regnskab udsendes til medlemmerne senest 7 (syv) dage før afholdelse af ordinær generalforsamling.

Budget samt fastsættelse af kontingent behandles på ordinær generalforsamling for en 2-årig (toårig) periode og udsendes til med-lemmerne senest 7 (syv) dage før afholdelse af ordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 10. (tiende) februar. Forslagene udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1.  Generalforsamlingens åbning.
 2. Vedtagelse af forretningsorden.
 3. Valg af dirigent.
 4. Valg af stemmeudvalg.
 5. Formandens beretning.
 6. Indkomne forslag.
 7. Regnskab.
 8. Budget, samt fastsættelse af kontingent.
 9. Valg.
  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Sekretær
  • (to) revisorer
  • (to) revisorsuppleanter
  • Meddelelse fra sektionerne om valg af
  • medlemmer og suppleanter til hoved-
  • bestyrelse.

10. Eventuelt.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og alle valg og afstemninger skal foregå skriftligt såfremt 1 (et) medlem ønsker det.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling.

Skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af hovedbestyrelsen, når et flertal indenfor denne skønner det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til hovedbestyrelsen, fremsætter motiveret anmodning derom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 1 (en) måned efter anmodning derom.

På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles spørgsmål, som er optaget på

dagsordenen.

Ved eventuelt opståede spørgsmål, der kræver hurtig afgørelse, kan hoved- bestyrelsen lade foretage skriftlig eller elektronisk afstemning blandt samtlige af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

§ 14. Medlemsblad.

Foreningen udgiver et medlemsblad der tilsendes alle medlemmer.

Den af hovedbestyrelsen udpegede redaktør, kan i samarbejde med den daglige ledelse udpege et antal interesserede medlemmer som medarbejdere.

Redaktøren indkaldes som observatør til alle af Hovedbestyrelsens møder.

§ 15. Medlemspligter og rettigheder.

Ethvert medlem af foreningen er pligtigt til at overholde foreningens love.

Medlemmerne skal til enhver tid overholde de gældende overenskomstaftaler, med de dertil knyttede pensionsordninger.

Medlemmerne er forpligtiget til at meddele foreningen alle oplysninger vedrørende løn-og ansættelsesforhold, som hovedbestyrelsen måtte ønske at disponere over. De angivne oplysninger skal behandles fortroligt.

Alle fuldt betalende medlemmer kan efter 6 (seks) måneders medlemskab i alle spørgsmål, som har forbindelse med arbejdet, søge foreningens bistand.

Undtaget for 6 (seks) måneders reglen er overflyttede medlemmer. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra denne 6 (seks) måneders regel.

Bistanden ydes almindeligvis vederlagsfrit for medlemmer. Har foreningen påtaget at føre en sag for et medlem, er vedkommende forpligtet til, i enhver henseende at følge de beslutninger foreningen træffer vedrørende sagens behandling. Må en sag opgives på grund af et medlems urigtige eller mangelfulde oplysninger, er medlemmet forpligtiget til at afholde alle foreningens udgifter i sagen. Medlemmer, der udmelder sig eller slettes, er ligeledes forpligtiget til at afholde

alle foreningens udgifter vedrørende sagen, der er uafsluttet på det tidspunkt medlemskabets ophører. Medlemmer der ikke overholder forpligtelserne omtalt i paragraffen, kan ikke regne med foreningens bistand. Såfremt et medlem ikke afgiver de fornødne oplysninger, er foreningen berettiget til at afslå støtte i en konfliktsituation, eller foreningen kan forlange evt. økonomisk udlæg refunderet helt af medlemmet.

§ 16. Ændring af vedtægter.

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt, og når mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor.

Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er mødt, og forslag om vedtægtsændring

opretholdes, skal Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, eller lade foretage urafstemning senest 1 (en) måned efter, hvor vedtægtsændringerne så kan ske med simpelt flertal.

Det er kun de forslag til vedtægtsændringer, der forelå på den første generalforsamling der kan behandles på en ekstraordinær generalforsamling, eller sendes til urafstemning.

§ 17. Foreningens opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun ske efter beslutning med 2/3 flertal af de fremmødte herfor på en generalforsamling, og en efterfølgende urafstemning med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

De af hovedbestyrelsen udsendte stemmesedler skal tilbagesendes som nærmere foreskrevet af hovedbestyrelsen, og indenfor en af hovedbestyrelsen fastsat tidsfrist. Senere indkomne stemmesedler er ugyldige.

Resultatet af urafstemningen forelægges til efterretning på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes til afholdelse af, senest 4 (fire) uger efter urafstemningens afslutning, og besluttet det videre forløb.

Ved Foreningens ophør vil evt. indestående på foreningens konti samt evt. overskud fra salg af foreningens aktiver, overgå til den eller de afdelinger der fremover varetager medlemmernes faglige og overenskomstmæssige interesser.

Foreningens daglige ledelse vil i fællesskab stå for opgørelsen af foreningens midler, og fordele dem til de relevante aftagere

§ 18. Faglig konference.

I år hvor der ikke afholdes generalforsamling afholder foreningen en faglig konference/seminar.

§ 19. Øvrige bestemmelser.

Denne vedtægt er vedtaget på en stiftende generalforsamling 5. oktober 1996, vedtægten træder i kraft pr. 1. januar 1997

Vedtægterne er ændret:

 • på ordinær generalforsamling 26. april 2003
 • ved urafstemning den 10. maj 2007
 • ved urafstemning den 15. maj 2009
 • ved urafstemning den 21. maj 2015
 • ved urafstemning den 06. april 2019

Til udskrift

HENT VEDTÆGTERNE HER 

NYHEDER HOS KLF

Vil du blande dig med landets dygtigst kort-og landmålingsteknikere …

Bliv HLM`er: Du bliver en del af et lokalt team med en unik kampgejst og...

Læs mere

Landmåling i Grønland

Asiaq – Greenland Survey, søger en landmålingskyndig medarbejder. Stillingen, som er forankret i afdelingen for...

Læs mere

TJM Forsikring har den bedste hundeforsikring til din bedste ven

TJM Forsikrings hundeforsikring er netop kåret som Bedst i Test blandt 14 selskaber af Forbrugerrådet...

Læs mere
Se flere nyheder her...